Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Missie naar Boukombé

WIM BEIJER EN CONNY HUIJSKES OP BEZOEK IN BOUKOMBE.

Van 11 tot en met 18 februari 2007 bezochten Wim en Conny Boukombé.
In het kader van het programma LOGO SUD, in samenwerking met de VNG, is het nodig dat af en toe ter plaatse wordt bekeken of de informatie, die verkregen wordt door rapporten en financiële verantwoordingen, overeenkomt met de realiteit.
Tot grote vreugde van de twee werkgroepleden was de werkelijkheid zelfs beter dan uit de rapporten was gebleken.

Lokale belasting.
De belastingopbrengst van markten bijvoorbeeld. is nu verdubbeld vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor.
Er is een NGO ingehuurd, die deze belasting int. De NGO krijgt een bijdrage uit de opbrengst en zij doet het dus stukken beter dan de vroegere gemeentecontroleurs.
Bij lokale belastingen moet je denken aan belasting op gebouwen, grond, markten, feesten e.d.
Eerder was al gebleken, dat de marktgelden veel hoger waren als er iemand van de gemeente langs kwam. Dat gebeurde zo af en toe.Nu is de controle standaard met het genoemde resultaat.
De economische activiteiten zullen nog verder moeten groeien om de gemeente Boukombé in staat te stellen meer belasting te innen voor haar ontwikkeling.
Een paar jaar geleden is gestart met het innen van een ontwikkelingsbijdrage. Per volwassene wordt een gering bedrag per jaar gevraagd, maar net als hier is de bevolking daar niet zo enthousiast over deze maatregel.
Als er bijvoorbeeld een waterput wordt geslagen, die gefinancierd wordt door een donor, dan moet er een eigen bijdrage komen van 5%. In zo’n concreet geval is de dorpsbevolking eerder bereid bij te dragen. Immers zij plukken er zelf de vruchten van.
In een aantal buurgemeenten is het belastingsysteem beter georganiseerd. Om daarvan te leren zal een team uit Boukombé dit jaar daar op bezoek gaan. Ook gaan enkele vertegenwoordigers naar Kandi, een andere gemeente in het LOGO project.

Radio Dinaba.
De lokale radio, Radio Dinaba, is een groot succes. Er wordt veel naar geluisterd. Ondernemers vertellen via de radio hoe zij hun bedrijf gestart zijn.de gemeente heeft een veertigtal uitzendingen gemaakt over de ontwikkelingen in de gemeente, onder andere over het belang van aangifte van geboorten, lokale belasting, raadsbesluiten etc. Ook nieuws over de samenwerking met Oude IJsselstreek wordt via de radio tot in de verste uithoeken bekend gemaakt. Van Radio Optimaal FM hadden we enkele cassetterecorders en een CD-speler gekregen, die op deze trip zijn meegenomen. Ze zijn in dank aanvaard want de kwalitiet van de apparatuur laat nog wel te wensen over.

Echo van Boukombé.
De digitale nieuwsbrief Echo van Boukombé geheten, is voor de derde keer verschenen. Top- en middenkaders, die buiten Boukombé wonen, maar nog wel familiebanden hebben, ontvangen de nieuwsbrief. De eerste positieve bijdragen van hen in de ontwikkeling van Boukombé zijn er inmiddels. Zo werd een vrouwengroep gesteund en draagt het kader bij in de bouw van een school. In een ander geval werden 2000 schriften aan een school gedoneerd.

Burgerlijke Stand.
De burgerlijke stand heeft een eigen kantoortje gekregen op het terrein van het gemeentehuis, waar een goed getraind persoon inmiddels de leiding heeft. Alle documenten zijn netjes geordend opgeborgen, zodat de informatie toegankelijk is geworden.
Als gevolg van ons programma heeft een andere donor ook bijgedragen met een fotokopieerapparaat, kantoorinventaris en met trainingen!! Zo willen we het graag zien: elkaar versterken in het ontwikkelingsproces.
De bevolking wordt aangespoord aangifte te doen van geboorten, die niet in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden.
Bij bijeenkomsten in de dorpen wordt duidelijk gemaakt waarom registratie nuttig is. Om een kind in te schrijven bij een lagere school moet het een geboortebewijs hebben. Kiezen en gekozen worden, bij een bank krediet krijgen, meedoen aan vaccinatieprogramma’s, etc. zijn alleen bereikbaar als je geregistreerd bent.

Administratie.
Verder hebben Wim en Conny goed gekeken naar het administratiesysteem en de boekhouding. Hier viel nog wel wat te verbeteren waardoor in het afgelopen jaar beschikbaar geld niet besteed is. Nu is een goede begroting opgesteld en zijn er afspraken gemaakt hoe konkrete plannen en afrekeningen te maken.
Straks bij het bezoek van een delegatie uit Boukombé aan Oude IJsselstreek in oktober 2007 zal hier nog wat extra aandacht aan worden besteed.
Het bezoek heeft duidelijk gemaakt , dat er veel gebeurt in Boukombé. Dat versterkt het gevoel. dat de doelstellingen zoals die bij de start van het project vastgesteld zijn, ook waar gemaakt kunnen worden voor eind 2008.
De communicatie met de burgers zal zijn verbeterd, de burgerlijke stand zal beter georganiseerd zijn en het belastingsysteem zal efficiënter werken, waardoor de dienstverlening aan de burgers verbeterd kan worden.
Vorderingen in het Logo-South project
In maart, tijdens het bezoek aan de gemeente Boukombé door Wim Beijer, Ton ter Heerdt en Wouter van der Schaar, zijn afspraken gemaakt voor het jaar 2006.
Wil de gemeente Boukombé de gestelde doelen bereiken <verbetering van de communicatie en een goed georganiseerde burgerlijke stand om eind 2008 de mogelijkheid te hebben belastingen van de burgers te vragen> dan zullen de zorgvuldig opgestelde plannen uitgevoerd moeten worden.
De gemeente Boukombé wordt ondersteund door SNV, die betaald wordt vanuit Nederland. Door een wisseling op het bureau van SNV (Lisette Bada Boton vertrok naar Kandi en Bien Aime Johnson nam haar taken over) kregen we te maken met een inwerktijd van de nieuwe medewerker.
Die periode is nu afgerond en we kunnen niet anders dan tevreden zijn over de snelheid waarmee Bien Aime zich alle informatie heeft eigen gemaakt. Wel zijn enkele onderdelen van de planning iets in tijd opgeschoven, maar we hebben er alle vertrouwen in dat die tijd ingelopen gaat worden.

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?
Het communicatieplan is gereed en er wordt goed mee gewerkt.
De Nieuwsbrief Echo de Boukombé is al 2 x verschenen en binnenkort komt het laatste nummer van dit jaar uit.
Via de lokale radio Dinaba wordt de bevolking goed geïnformeerd. Raadsbesluiten worden bekend gemaakt en nieuws over de vorderingen in het samenwerkingsverband tussen Boukombé en Oude IJsselstreek worden via de radio verspreid.
Op bijeenkomsten in de verschillende dorpen zijn zaken, die al via de radio zijn gehoord nog eens duidelijk uitgelegd.. Daarbij wordt gebruik gemaakt van sketches en huis aan huis bezoeken.
Enkele onderwerpen die ter sprake zijn gekomen:
>het lokaal bestuur;
>rechten en plichten van gemeente en burgers;
>het nut van de burgerlijke stand: aangifte van geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen;
>het voordeel van meebetalen aan de ontwikkeling van Boukombé;
het gedwongen huwelijk.
De secretarissen van de arrondissementen zijn en worden voortdurend gestimuleerd geboorteaktes in te vullen en deze te laten ondertekenen door de vroedvrouw.
De ambtenaren van de burgerlijke stand zijn getraind in het registreren. Zij worden gecoacht om hun taken beter te kunnen vervullen.
Er is materiaal aangeschaft om de burgerlijke stand te verbeteren. Een bergruimte is omgebouwd tot kantoor van de burgerlijke stand.
De burgemeester heeft 3 bezoeken afgelgd aan oud-inwoners van Boukombé om hen te bewegen bij te dragen aan de ontwikkeling van hun geboortedorp.
De archieven van het gemeentehuis en van de arrondissementen zijn beter opgeborgen en worden nauwkeuriger bijgehouden.
De ambtenaren, die de marktgelden innen worden beter begeleid.

Het is duidelijk, dat de gemeente Boukombé er alles aan doet om een beter contact met de burgers te onderhouden.
Ook de aanpassingen binnen het gemeentehuis zorgen voor een verbeterde aanpak van de burgerlijke stand.

maquette van de onderwijzerswoningen